تبلیغات
Special
قالب وبلاگ

Special
خدای زرتشت بخشایشگر و پرجوش است وپس از کسی که می بخشدنبایدترسید،تنها چیزی که از آن باید ترسید همان ترس است...
فی ربیع العام الماضی كنا قد ذهبوا جمیعا للحج

حین یعود، وفتاة جمیلة النوع الذی كان معنا.

كان قلبی التسول لی :

"اذهب، وقل لها أحبك..... لها أیا كان یرید أن یكون، یكون! وماذا یرید أن یقول، ویقول"!

قلت لقلبی سرا، وأنا سمعت هذا فی الرد :

"بوی! كیف أنت جاهل! جئت للحج أو للغمز؟"german

Im Frühjahr letzten Jahres waren wir alle für Wallfahrt gegangen

Während zurück, hübsch und freundlich Mädchen, das war mit uns.

Mein Herz war mir zu betteln:

"Geh, sag ihr, ich liebe sie ..... was auch immer sein werden! Und was sagen will, sagen will!"

Ich erzählte meine geheime Herz, und ich hörte als Antwort:

"Junge! Wie Sie unwissend bist Du gekommen, Pilgerfahrt oder liebäugeln?"french

Au printemps l'année dernière nous étions tous partis pour le pèlerinage

Bien que le dos, jolie et gentille fille qui était avec nous.

Mon cœur était pour me supplier de:

«Allez, lui dire que je l'aime ..... tout ce veut être, l'être! Et ce qui veut dire, mot à dire!"

J'ai dit à mon cœur secret, et j'ai entendu cela à la suite:

«Boy! Comment vous êtes ignorants! Vous venez de pèlerinage ou à lorgner?"italian

Nella primavera dello scorso anno eravamo andati tutti al pellegrinaggio

Tempo fa, bella e gentile ragazza che era con noi.

Il mio cuore era pregandomi di:

"Va ', dille che io amo lei ..... qualunque cosa vuole essere, essere! E che cosa vuole dire, dire!"

Ho detto al mio cuore segreto, e ho sentito questo in risposta:

"Ragazzo! Come sei ignorante! venite per pellegrinaggi o ad occhieggiare?"Korean

모든 순례에 대한 봄에는 작년에 우리가 있었을 사라

수개월 전에, 예쁘고 친절한 소녀 누가 우리와 함께했다내 마음이 나를 위해 구걸했다 :

"말해, 가서 그녀를 난 뭐든간에 있어야 해! 그리고 무슨 말을,하고 싶은 말은 싶은 그녀 ..... 사랑해!"

내 비밀 마음을 얘기, 그리고 대한 응답으로이 말씀을 듣고 :

"이봐! 당신은 무식한 방법이야!거나 순례 온 추파를 던지다가?"Spainish

En la primavera del año pasado estábamos todo se ha ido de peregrinación

Tiempo atrás, muy amable y una niña que estaba con nosotros.

Mi corazón me pedía:

"Ve, dile que la amo ..... lo que quiere ser, ser! ¿Y qué quiere decir, por ejemplo!"

Le dije a mi corazón secreto, y oí esto en la respuesta:

"Muchacho! ¿Cómo estás ignorantes! Usted viene de peregrinación o comerse con los ojos de?"english

In spring last year we were all gone for pilgrimage

While back, pretty and kind girl who was with us.

My heart was begging me to:

"Go, tell her I love her ..... whatever wants to be, be! and what wants to say, say!"

I told my secret heart, and I heard this in response:

"Boy! how you're ignorant! you come for pilgrimage or to ogle?"Russian

Весной прошлого года мы все пошли на паломничество

Некоторое время назад, довольно и вид девушка, которая была с нами.

Мое сердце было просил меня:

"Пойди, скажи ей, что я ее люблю ..... все хотят быть, то быть! А что хочет сказать, говорю!"

Я сказал мою тайну сердца, и я услышал это в ответ:

"Мальчик! Как вы невежественны! Вы приходите на паломничество или строить глазки?"Chinesse

在去年春天,我们都去朝圣前阵子,� �亮,善良的女孩谁是我们的。

我的心哀求我:

“去,告诉她我爱她想要什么.....是, 是!想说什么,说!“

我告诉我的秘密的心,我听到的反应� �:

“小子!你如何无知!你是来朝圣或� �媚眼?“و بالاخره فارسی:

پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت

برگشتنی یه دختر خوشگل با محبت

همسفر ما شده بود همراهمون میومد

به دست و پام افتاده بود این دل بی مروت

میگفت بروووو بهش بگوووووو

آخه دوسش دارمهرچی میخواد بشه بشه هرچی میخواد بگه،بگه!

راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم:

!پسر!چقدر نادونی!اومدی زیارت یا که چشم چرونی؟!


طبقه بندی: طنز،
[ جمعه 15 اردیبهشت 1391 ] [ 12:57 ب.ظ ] [ sevda ]
comment
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

آدم ها می آیند،زندگی میکنندو میمیرند
اما فاجعه ی زندگی تو آن زمان آغاز میشود که آدمی میرود اما نمیمیردبلکه زنده می ماند ونبودنش در بودن تو چنان ته نشین میشود که تو میمیری در حالی که زنده ای....
nataz.blogfa.com
نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


ابزار پرش به بالا ارسال در فرندفا